Privacy verklaring

TvS interieur reparatie (verder te noemen: TvS), gevestigd aan Langstraat 17, 5752 BE Deurne, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals is weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens: 

TvS interieur reparatie 
Langstraat 17, 5752 BE Deurne 
 +31(0)493 84 77 32 
info@tvsinterieurreparatie.nl 

http://www.tvsinterrieurreparatie.nl 

Theo van Someren is de Functionaris Gegevensbescherming van TvSHij is te bereiken via info@tvsinterieurreparatie.nl. 

Persoonsgegevens die wij verwerken 

TvS verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

- Voor- en achternaam 
- Geboortedatum 
- Adresgegevens 
- Telefoonnummer 
- E-mailadres 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij hun ouders of voogd toestemming hebben gegeven. We kunnen helaas niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@tvsinterieurreparatie.nl . Wij verwijderen dan direct deze informatie. 

Doelen en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens 

TvS interieur reparatie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen waarbij drie wettelijke grondslagen zoals hieronder opgesomd van toepassing zijn: 

  1. Toestemming: De betrokkene heeft toestemmingen gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden. 
  1. Overeenkomst: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen. 
  1. Wettelijke verplichting: De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust 

Doelen voor verwerken van persoonsgegevens: 

  • Het afhandelen van uw betaling 
  • U te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren 
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren 
  • Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn. Bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

Geautomatiseerde besluitvorming 

TvS neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van TvS) tussen zit.  

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

TvS hanteert vanzelfsprekend wettelijke bewaartermijnen. 

Delen van persoonsgegevens met derden 

TvS verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Indien nodig sluiten wij met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. TvS blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

TvS gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door TvS en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of naar een door u genoemde organisatie te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@tvsinterieurreparatie.nl 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door uzelf is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. TvS wilt u erop wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.  

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

TvS neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op.