Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen 

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen TvS interieur reparatie (hierna te noemen: “TvS ) en een opdrachtgever waarop TvS deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op overeenkomsten met TvS, voor de uitvoering waarvan door TvS derden moeten worden betrokken. 

1.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop-, of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

Artikel 2. Offertes en aanbiedingen 

2.1 Alle offertes en aanbiedingen van TvS zijn geheel vrijblijvend tenzij in de offerte of aanbieding anders is vermeld. Voor offertes en aanbiedingen geldt de aanvaardingstermijn van 30 dagen tenzij in de offerte of aanbieding anders is vermeld. 

2.2 TvS kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden als de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 

2.3 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief btw tenzij anders aangegeven. Wordt de offerte of aanbieding uitgebracht aan een opdrachtgever zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (hierna te noemen: “consument”) dan zijn de in de offerte of aanbieding vermelde prijzen inclusief btw tenzij anders is aangegeven. 

2.4 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte puntenafwijkt van het in de offerte of aanbieding opgenomen aanbod, dan is TvS daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet in overeenstemming met deze afwijkende aanvaarding tot stand tenzij TvS anders aangeeft. 

2.5 Aanbiedingen of offertes gelden niet voor toekomstige orders. 

Artikel 3. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst 

3.1 TvS is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden als de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, als na het sluiten van de overeenkomst TvS ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, als de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of als door de vertraging aan de zijde van de opdrachtgever niet langer van TvS kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen. 

3.2 Verder is TvS bevoegd de overeenkomst te ontbinden als zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of als andere omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van TvS kan worden gevergd. 

 

3.3 Als de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van TvS op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Als TvS de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt TvS zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst. 

3.4 Als TvS tot opschorting of ontbinding overgaat, is TvS op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enige wijze ontstaan. 

3.5 Als de ontbinding aan de opdrachtgever toerekenbaar is, is TvS gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan. 

3.6 Als de opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is TvS gerechtigd de overeenkomst meteen en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling terwijl de opdrachtgever uit hoofde van wanprestatie wetot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht. 

3.7 In geval van liquidatie, aanvragen van surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging - als en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn of haar vermogen kan beschikken, staat het TvS vrij om de overeenkomst meteen en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren zonder enige verplichting tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van TvS op de opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar. 

3.8 Als de opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken vermeerderd met de eventuele aanvoer-, afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, geheel aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. 

Artikel 4. Overmacht 

4.1 TvS is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting ten opzichte van de opdrachtgever als TvS daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en niet volgens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. 

4.2 TvS kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Als deze periode langer duurt dan 2 maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 

Artikel 5. Betaling en incassokosten 

5.1 Betaling moet plaatsvinden binnen 14 dagen na factuurdatum tenzij schriftelijk anders door TvS is aangegeven. TvS is gerechtigd om periodiek te factureren. 

5.2 Als de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de op- drachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 1% per maand tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is, in welk geval de wettelijke handelsrente ex 6:119a BW of –ingeval er wordt gecontracteerd met een consument- de wettelijke rente ex 6:119 BW verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. 

5.3 TvS heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. TvS kanzonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren als de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. TvS kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren als daarbij niet ook de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan. 

5.4 De opdrachtgever is nooit gerechtigd tot verrekening van het door hem aan TvS verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. 

5.5 Als de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de factuurwaarde van de order, dat met een minimumbedrag van € 90,00. In afwijking op het voorgaande geldt, ingeval de opdrachtgever een consument betreft en de vordering ten hoogste € 25.000,00 bedraagt, dat de buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld als volgt: 

  • over de eerste € 2.500,00 van de vordering bedraagt de vergoeding voor buitengerechtelijke kosten 15% van de factuurwaarde van de order 
  • over de volgende € 2.500,00 van de vordering bedraagt de vergoeding voor buitengerechtelijke kosten 10% 
  • over de volgende € 5.000,00 van de vordering bedraagt de vergoeding voor buitengerechtelijke kosten 5% 
  • over de volgende € 15.000,00 van de vordering bedraagt de vergoeding voor buitengerechtelijke kosten 1% 

Dat met een minimumbedrag van € 40,00 

6.1 Al het door TvS in het kader van de overeenkomst geleverde blijft eigendom van TvS totdat de opdrachtgever alle (betalings)verplichtingen uit de met TvS gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen. 

6.2 Het door TvS geleverde dat onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nooit als betaalmiddel worden gebruikt. De opdrachtgever is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren. 

6.3 De opdrachtgever moet altijd al datgene doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van TvS veilig te stellen. Als derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de opdrachtgever verplicht om TvS daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Verder verplicht de opdrachtgever zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade als ook tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan TvS ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is TvS gerechtigd tot deze verzekeringspenningen. Opdrachtgever verbindt zich ten aanzien van TvS bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan alles dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn. 

6.4 Voor het geval TvS zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan TvS en door TvS aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van TvS zich bevinden en deze terug te nemen. 

Artikel 7. Garantie en reclames 

7.1 Tenzij schriftelijk anders door TvS aangegeven, geeft TvS op het door haar geleverde en/of de door haar verrichte diensten geen garantie. 

7.2 De opdrachtgever kan een afgegeven garantie slechts eenmalig inroepen. 

7.3 Als TvS een garantie heeft gegeven, komt deze te vervallen als een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de opdrachtgever en/of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van TvS, de opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd moeten worden of als deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe als het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar TvS geen invloed op kan uitoefenen. 

7.4 De opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met wat is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen daarover zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken moeten binnen 14 dagen na levering schriftelijk aan TvS worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken moeten meteen na ontdekking daarvan schriftelijk aan TvS worden gemeld. De opdrachtgever moet TvS in de gelegenheid stellen een klacht te (doen) onderzoeken. 

7.5 Als van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling. 

7.6 Als de opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overige bestelde zaken en datgene waartoe hij TvS opdracht gegeven heeft. 

7.7 Als vast komt te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten aan de zijde van TvS daardoor gevallen, geheel voor rekening van de opdrachtgever. 

7.8 Na verloop van een garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. 

7.9 In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren tegen TvS en de door TvS bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar. 

Artikel 8. Aansprakelijkheid 

8.1 Als TvS aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot datgene wat in deze bepaling is geregeld. 

8.2 TvS is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat TvS is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. 

8.3 Als TvS aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van TvS beperkt tot maximaal eenmaal de factuurwaarde van de order, tenminste tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 

8.4 De aansprakelijkheid van TvS is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag van uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval. 

8.5 TvS is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. 

8.6 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten voor vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van TvS aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan TvS toegerekend kunnen worden en redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. TvS is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 

8.7 TvS is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die bij de uitvoering van de overeenkomst aan het perceel en/of de zich daar bevindende goederen of te bewerken objecten van opdrachtgever wordt toegebracht. 

8.8 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van TvS. 

Artikel 9. Vrijwaring 

9.1 De opdrachtgever vrijwaart TvS voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan TvS toerekenbaar is. Als TvS uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden TvS zowel buiten als in rechte bij te staan en meteen alles te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is TvS, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van TvS en derden daardoor ontstaan, komen geheel voor rekening en risico van de opdrachtgever. 

Artikel 10. Toepasselijk recht en geschillen 

10.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij TvS partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook als aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of als de bij de rechtsbetrekking betrokken partij daar woont. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. 

10.2 De rechter in het arrondissement ’s-Hertogenbosch is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft TvS het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.